מלגות לתלמידי מוסמך ודוקטורט

תוכניות לימודים

צרו קשר

מזכירות החוג: אורלית קיסר
שעות קבלה: א' - 11:30-14:30, ב'-ה' - 10:00-13:00
מדעי הרוח, חדר 4607
02-5883936, orlitk@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' יוסי מורי
yossi.maurey@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי .B.A ו-.M.A: ד"ר אסף שלג
02-5882253, shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

 

f049c8edaa2900cea699888f5b089385

c403d7595d0a98a60ec3d50e8f5ed89d

החוג למוסיקולוגיה מעניק תמיכה כלכלית מבוססת מצוינות לסטודנטים לתארים מתקדמים (מוסמך ודוקטורט) על מנת לאפשר להן לפנות זמן ללימוד ולמחקר. החל משנה״ל הנוכחית (2022-2021) הדיון על המלגות יהיה מבוסס על שיטת ניקוד חדשה לפי הקריטריונים הבאים: 

 

         ניקוד

מצוינות אקדמית

         4-0 

מוטיבציה (השתפרות, מסירות, רצינות)                             

         2-0

מיקום במסלול הלימודים

         1-0 

התנדבות, פעילות לא פורמלית במסגרת החוג או מחוצה לו בתחום הקשור למוסיקה

         2-0 

השקעה בהגשת הבקשה (נימוקים, תיאור מצב המחקר, הגשת הבקשה עצמה)

         1-0 

 

הסף המספרי המינימלי לקבלת מלגה הוא 8 נק׳, בשקלול הנתונים שיתקבלו מכל חברי הסגל של החוג.

 

גובה מלגה בודדת בש״ח לשנה

תואר שני (עיוני)

עד 6,000

תואר שני (מחקרי)

עד 16,000

תואר שלישי

עד 30,000

 

הדיון על המלגות יהיה בסמסטר ב׳ של כל שנת לימודים, על מנת שבמתן המלגות נוכל לשקול מועמדות של תלמידות שנה א׳ במוסמך שיש לנו כבר ציונים ו/או רשמים מהן מהסמסטר הראשון, ובכך לתת גם זריקת עידוד למי שצריך. בשנה השנייה ואחריה המלגות תעמודנה על סכומים גבוהים יותר, כאלה שיהוו גב כלכלי ויאפשרו לסטודנטים להקדיש כמה יומיים או יותר בשבוע למחקר בלבד. זו גם הציפייה ממקבלי המלגות, כיוון שבכל בקשה עוקבת למלגה הסטודנטים יתבקשו להוכיח התקדמות הן במסלול הלימודים (מס׳ נז״ים, לימוד שפה וכו׳) הן במחקר (עבודה ארכיונית, גיבוש נושא מחקר, הצעת מחקר ראשונית, כתיבה של חלק מהתיזה וכו׳). הדברים האלה יופיעו בטופס הבקשה והיו רלוונטיים החל מהבקשה השנייה של כל סטודנט.ית.

מועדי הגשה

המועד האחרון להגשה הוא היום הראשון של סמ׳ ב׳, כלומר ה-6.3.2022.
טפסי המלגה (כולל טפסים נלווים, במידת הצורך) יוגשו למזכירות החוג עד המועד האחרון להגשה. לתלמידי א׳ במוסמך (עיוני או מחקרי) מומלץ במקביל להגיש עבודות על מנת שבמועד הדיון במלגות יהיו לחברי הסגל נתונים נוספים לשיקול.

תמיכה להצגת מחקר בכנס בינלאומי

סטודנטים במסלול מחקרי בתואר השני או דוקטורנטים שיתקבלו לכנס בחו״ל (שאליו הם צריכים להגיע פיזית) יגישו בקשה מנומקת לחוג—כזו שניתן יהיה להעביר לחברי הסגל כמו שהיא. בבקשה יצוין תוכן ההרצאה, שם הכנס, מקומו ועלויות טיסה ולינה.

חצוצרה